Ενοικιάζεται εστιατόριο πολυετούς λειτουργίας στο κέντρο του Αργασίου